Rejsebetingelser

Rejsegarantifonden

Travel Sense er medlem af rejsegarantifonden, nr. 1504. Bidrag til rejsegarantifonden indregnes altid i rejsens grundpris.

Covid-19

Det er den rejsendes ansvar, at opfylde gældende indrejseregler og vaccinationskrav på rejsemålet.

Kan Travel Sense gennemføre forskellige rejseydelser, såsom levering af fly, hotel og sportsbillet, er der ikke tale om et pakkerejseansvar fra Travel Sense, men derimod er det rejsekundens egne personlige forhold der gør sig gældende.

Eksempler på pakkerejseansvar:

•    Indrejseforbud på destinationen
•    UM fraråder indrejse (orange/rød)
•    Aflysning af fodboldkamp
•    Ingen tilskuere på stadion

Eksempler på kundens egne personlige forhold, hvor Travel Sense ikke har pakkerejseansvar. I disse tilfælde henviser vi til kundens egne afbestillings- eller rejseforsikring:

•    Lokale (nationale) restriktioner herunder krav om test og isolation. Hvor der ikke er total indrejseforbud på destinationen.
•    Manglende vaccination eller test
•    Smittet med Corona før afrejsen
•    Nær kontakt med smittet person før afrejsen


Tilmelding & betaling

En mundtlig eller skriftlig accept af et tilsendt tilbud fra Travel Sense betragtes som bindende og kan derefter ikke annulleres. Onlinebestilling, hvor betaling sker straks efter, betragtes ligeledes som bindende. Hvis det mod forventning sker, at Travel Sense straks efter kundens accept forhindres i at levere den pågældende rejse/event pga. manglende ledighed, forbeholder Travel Sense sig retten til at annullere handlen. Dette skal meddeles kunden straks efter accept af tilbud senest 24 timer efter.

Ændringer og afbestilling

En sportsrejse, hvor billetter til et specifikt event er bekræftet, kan ikke afbestilles eller refunderes. Dette betyder, at hvis man har købt og bekræftet en rejse, hvor f.eks. en fodboldbillet er inkluderet, så kan denne rejse IKKE annulleres. Ændringer/annulleringer af flybilletter er altid forbundet med et gebyr, som kan variere alt efter hvilket flyselskab, der er anvendt og hvilken ændring, der er tale om. Ændringer af hotelovernatninger kan i de fleste tilfælde foretages gebyrfrit, men vil i nogle tilfælde være forbundet med et gebyr. Overdragelse af en pakkerejse kan i nogle tilfælde godt lade sige gøre, dog oftest mod et gebyr.

Ændringer af eventdato

Når man bestiller en pakkerejse, hvor der er en eventbillet inkluderet, gælder rejsen til den pågældende event. Bliver datoen på denne event ændret, flyttes hele rejsen med, således at man stadig har mulighed for at opleve pågældende event. Rejserne er dermed gældende til et bestemt event og ikke nogle bestemte datoer. Der kan dog være undtagelser til dette – særligt til fodboldkampe – hvor en ændring af kampens dato giver kunden ret til refundering af rejsen, hvis kunden ønsker det. Læs nærmere omkring rettighederne vedr. fodboldkampændringer under: ’Information’, ’Kampændringer’ og vælg den respektive liga. Travel Sense tager ikke ansvar for omkostninger og ændringer af flybilletter, der ikke er bestilt igennem Travel Sense.

Billetsikkerhed

Travel Sense har hvert år over 3.000 gæster til diverse sportsarrangementer, og ALLE får deres gyldige billetter leveret. Leveres billetten ikke, refunderes hele rejsen. Travel Sense skal dog altid kontaktes under selve rejsen, hvis der mod forventning skulle opstå problemer i forbindelse med billetleveringen. Kontaktes Travel Sense ikke under selve rejsen, kan der efterfølgende ikke stilles krav om refundering. Travel Sense garanterer altid som minimum billetter to og to, således at ingen sidder alene. Læs nærmere om billetter, levering og lign. under ’Information’, ’Ofte Stillede Spørgsmål’. I Spanien er der nemlig andre regler for hvad det betyder at sidde to og to sammen. 

Bestilling af flybilletter til sportsrejser

De fleste online oplæg på www.travelsense.dk består af hotelovernatninger og eventbillet – altså uden flybilletter. I langt de fleste tilfælde er det dog muligt, at tilføje flybilletter til sin rejse, således at man har det hele i én samlet pakkerejse. Travel Sense tager et gebyr på enten 350 kr. eller 500 kr. for at håndtere og udstede flybilletter. Gebyret dækker administration og den risiko, der er forbundet med bestilling af flybilletter. Køber man flybilletter med i en samlet pakke, er det Travel Senses ansvar, at kunden når frem til destinationen i tide til pågældende event. Travel Sense har dermed pligt til, at håndtere nødvendige flyændringer. Gebyret er 350 kr. ved flybilletter billigere end 2.000 kr. og 500 kr. ved flybilletter dyrere end 2.000 kr.
Booker kunden sin egne flybilletter, er det kundens eget ansvar at håndtere eventuelle ændringer. Hvis kunden selv ønsker at booke flybilletter, anbefaler Travel Sense altid, at det gøres direkte på pågældende flyselskabs hjemmeside.

Afbestilling ved akut sygdom

Det anbefales, at der samtidig med bestilling af rejsen tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker afbestillingsomkostningerne, såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres pga. død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed ved deltageren selv eller nærmeste familie. Denne forsikring koster 6 % af rejsens pris. Det er også muligt at tegne en årsafbestillingsforsikring.

Rejse- og ulykkesforsikring

Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport, bagage, ulykke m.v. undervejs. Det anbefales derfor på det kraftigste at tegne en rejseforsikring. Forsikringer bør også altid overvejes af hensyn til de lave erstatningssummer i de Internationale Konventioner.

Ansvarsrisiko/Rejsegarantifonden/Rejsegarantifondens konkursdækningsforsikring

Med pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en form for objektivt ansvar; ansvar uden skyld for rejsebureauet overfor kunden. Loven om pakkerejser gennemførtes som følge af et EF-direktiv og medførte tilsvarende lovgivning i EU og EØS landene. Travel Sense er automatisk tilsluttet denne ordning med Europæiske Forsikrings udvidet ansvarsrisiko. Omkostningerne i forbindelse med denne pålægges hver rejsende med et gebyr på kr. 10 pr. pers., der er indregnet i grundprisen.
 
Pr. 1/1 – 2010 skal rejsekunder tilbydes en valgfri konkursdækning forsikring i rejsegarantifonden. Så køber du flybilletter eller billeje til udlandet til privat brug, tilbydes du at købe en konkursdækning. Dækningen koster kr. 20 pr. rejsekunde.

Opdatering af websider

Vi opdaterer løbende vores tilbud på www.travelsense.dk og Facebook, og der sker ofte ændringer med meget kort varsel. Det er således altid den seneste webside, der er gældende, og Travel Sense er uden ansvar såfremt kunden skulle have gemt en tidligere version på egen computer, eller kunden har undladt at foretage en opdatering.

Aflysning

Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

Turistskat

OBS! Vær opmærksom på at hoteller i nogle lande opkræver en lokal turistskat. Da denne turistskat skal betales direkte til hotellet ved check ud, så har vi ikke mulighed for at inkludere den. Skatten er varierende fra land til land og mellem de forskellige hotelkategorier.

Fortrydelsesret

Ved køb på www.travelsense.dk er der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2 nr. 2.

Travel Sense ansvar

Travel Sense optræder som agent for lokale hoteller og agenter. Travel Senses ansvar for mangler samt person- og tingsskade er begrænset til det erstatningsansvar, so vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave.

Kundens ansvar

Den rejsende er forpligtet til:
-at sørge for gyldigt pas (minimum gældende 6 måneder fra indrejsedatoer) og for de til rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt, at kontrollere at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, da det ellers kan føre til afvisning ved check ind til flyet. Travel Sense påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre. Vær også opmærksom på, at alle oplysninger vedrørende pas, visa og lign. som gives af Travel Sense, gælder for rejsende med dansk pas.
-at holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejse tider og genbekræfte sin pladsreservation ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer for hjemrejsen. Undlades dette har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne uden at kunden kan rejse krav.
-møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse.
-at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af Travel
Sense eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.
Navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som personen/personerne er registreret med i Det Centrale Personregister. Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan kunden risikere at få afvist ansøgning om visum.
 
Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Ved rejse til et Schengen-land, skal passet også medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Oplysningerne på ordrebekræftelsen/fakturaen/rejseplanen vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas. Udenlandske statsborgere bør konsultere deres ambassader eller konsulat.

Agentforbehold

For det/de i ovennævnte rejse deltagende luftfartsselskab(er) optræder Travel Sense A/S som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

Force majeure

Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Der vil dog være den betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte til den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Ubenyttede ydelser under et rejsearrangement refunderes hverken helt eller delvist.

Grupperejser

Der gælder særlige betingelser for grupperejser. De kan rekvireres ved at kontakte Travel Sense A/S på tlf. 70230644 eller info@travelsense.dk

Reklamation

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Travel Sense eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at Travel Sense straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Travel Sense i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejse-Ankenævnet. Travel Sense A/S er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og er derfor forpligtet til at følge de kendelser, der evt. måtte blive afsagt af Pakkerejse-Ankenævnet.

Klager

Pakkerejser
Har du bestilt en pakkerejse hos Travel Sense, og i den forbindelse ønsker at klage, henviser vi til Pakkerejse-Ankenævnet. Læs meget mere om, hvordan du indgiver en klage på: www.pakkerejseankenaevnet.dk.
 
Adresse:
Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
 
Flight only
Har du benyttet Travel Sense til at booke flight only, og i den forbindelse ønsker at klage, henviser vi til Forbrugerklagenævnet. Læs meget mere om, hvordan du indgiver en klage på: www.forbrug.dk/klagemuligheder.
 
Adresse:
Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Øvrige betingelser

Rejsen gennemføres iht. de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Disse udleveres efter anmodning. Der tages forbehold for trykfejl i både katalog, internet og betingelser.

Værneting / Lovvalg

Et hvert krav mod Travel Sense A/S skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.
 
MEDLEM NR 1504 – REJSEGARANTIFONDEN